Meist

Puuetega Laste Tugikodu PÄIKESEKIIR

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir kasutusse on antud Jõhvi Vallavalitsuse poolt endine lasteaiahoone Jõhvi linnas. Organisatsioon on asutatud veebruaris 2012. aastal. Välissponsorite abiga on MTÜ PLT Päikesekiir teinud hoones renoveerimistöid.

Hoone esimesele korrusele on loodud kaasaegsed tingimused puuetega lastele lapsehoiuteenuse pakkumiseks; kaks avarat rühmaruumi, individuaalsete tegevuste tuba, magamisruum, infotuba vanematele (kohtumised, koolitused, nõustamine), kabinetid personalile.

Maja ümber on avar õueala, kuhu on võimalik rajada lastele ilus mänguväljak. MTÜ PLT Päikesekiirel on oma mikrobuss(liftiga), millega saab pakkuda peredele transporditeenust.

EESMÄRGID

I ETAPP

 • Professionaalse meeskonna loomine ja arendamine
 • Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse pakkumise
 • puuetega laste vajadustele vastava arengukeskkonna loomine tugikodus
 • vanematele/hooldajatele võimaluse andmine päevaseks puhkuseks, õpinguteks, töötamiseks
 • koostöös koolidega õppetegevuse korraldamine tugikodus
 • vanemate nõustamine ja jõustamine

II ETAPP

 • Täiendavate tugiteenuste loomine: rehabilitatsioon, tugiisikuteenus, abivahendite laenutamine jms.

TEGEVUSED

Lapsed

 • Laste igakülgse arengu toetamine
 • Laste eneseteadvuse ja eneseusalduse tugevdamine, iseseisvuse suurendamine
 • Lastele individuaalsete arengukavade (arenguprogrammide) koostamine, kaasates selleks erialaspetsialiste.
 • Lastele vaheldusrikka võimetekohase tegevuse korraldamine (nii individuaalne – kui grupitöö): arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused.
 • Tähtpäevade tähistamine, tugikodu traditsioonide loomine, väljasõitude korraldamine, kontsertide ja näituste jms. külastamine.

Pered

 • Perede kaasamine lapse arendamise protsessi, nende teadmiste ja kogemuste arvestamine laste vajaduste hindamisel.
 • Vanemate nõustamine ja jõustamine koostöös omavalitsustega.
 •  Info jagamine koduse keskonna kohandamiseks, parimate/vajalike abivahendite muretsemiseks.
 • Erivajadustega lapsi puudutava kirjanduse, infomaterjalide toomine lapsevanemateni. Artiklite ja teemakohaste linkide jagamine tugikodu koduleheküljel.
 • Perede informeerimine antud valdkonnas tegutsevatest ühendustest ja tugigruppidest.
 • Laagrite ja ühisürituste korraldamine.
  Loengute, loominguliste, lõõgastust pakkuvate, teraapiliste tegevuste korraldamine. (nt. muusikateraapia, rollimängud, tervislike toitude valmistamise õpituba jms.)

Koostöö

 • Koostöösuhete loomine ja hoidmine toetajatega nii Eestist kui välismaalt.
  (Päikesekiirel on toetajaid Saksamaalt, Norrast, Soomest ja USA-st.)
 • Koostöö loomine omavalitsustega, koolidega, rehabilitatsiooniasutustega ning
  teiste perede toimetulekut toetavate organisatsioonidega (nt puuetega inimeste ühendused, nõustamiskeskused, töötukassa jne.)
 • Osalemine puuetega laste ja perede teemaga seotud üritustel, töögruppides, koolitustel, seminaridel.
 • Ühistegevuste korraldamine kogukonna tasandil – suurendada läbi selle kogukonna tolerantsust erivajadustega inimeste suhtes.
 • Vabatahtlike kaasamine tugikodu tegevusse.
  Praktikabaasiks olemine eripedagoogika, sotsiaaltöö, psühholoogia jt. eriala üliõpilastele.

Meeskond

 • Meeskonna koolitusvajaduse hindamine, koolituste korraldamine.
 • Erinevate erialaspetsialistide kaasamine vastavalt võimalustele/vajadusele: logopeed, füsioterapeut, loovterapeut, psühholoog jt.
 • Teiste sarnaste tugikodude külastamine kogemuse saamiseks.