Kokkuvõte lapsehoiuteenuse käivitamise projektist

Lapsehoiuteenust on pakutud ajavahemikul juuni 2013 – aprill 2014 erinevas mahus 11-le puudega lapsele 3-st erinevast Ida-Virumaa omavalitsusest.

Projekti väljundid:

Koostöös partneromavalitsustega töötas tugikodu välja raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse kirjelduse: Lapsehoiuteenuse kirjeldus

Projekti perioodil korraldasime 2 ümarlauda ning teenuse arendamise seminari lapsevanemate, partnerite ja ekspertide osalusel.

Viisime läbi väljasõidud ja kevadlaagri lastele ning lapsevanematele.

Projekti mõju ja tulemused:

Hoolduskoormuse vähenemine on võimaldanud tööle rakenduda või töö säilitada 6 lapsevanemal. Neist 5 said jätkata töötamist oma senisel töökohal, üks lapsevanem asus tööle osalise ajaga projekti kestel.

Usalduslike suhete loomine lapsevanematega, laste arengule kaasa aitamine, lapsevanemate kogemustega arvestamine lastega töös, on olnud tugikodu meeskonnale väga oluline.

Tagasiside küsimustikest ning vestlustest vanemate ja sotsiaaltöötajatega tuli esile, et olulisemad mõjud lapsvanematele antud projekti puhul on olnud;

Emotsionaalne tugi:

Puudega laste vanemad tunnevad end tihti oma muredega üksijäetuna. Tugikodu sai pakkuda peredele tuge ja nõu lapsega seotud otsuste tegemisel (nt tervise uuringud, sobivaima õppevormi leidmine, lapsehoiuteenuse mahu valimine jms). Laste arenguga seotud murede ja rõõmude jagamine, aitasid vanemail end paremini tunda. Neis suurenesid rahu ja enesekindlus.

Jagatud hoolduskoormus:

Lapsehoiuteenus andis osadele lapsevanematele võimaluse säilitada töökoht. Osadele lapsevanematele andis see võimaluse hinge tõmbamiseks, enese taastamiseks, koolitustel osalemiseks, töö otsimiseks, osalise tööajaga tööl käimiseks.

Projektitegevuste tulemusena suurenes perede sotsiaalne võimekus.

Koostöölepped lapsehoiuteenuse pakkumiseks peale projekti perioodi lõppu on sõlmitud neljast erinevast Ida-Virumaa omavalitsusest pärit 6 lapse kohta.

Tugikodu jätkab lapsehoiuteenuse pakkumist ning julgustab kõiki vanemaid meiega ühendust võtma.

Täpsemat infot teenusele registreerimise kohta saab tugikodust, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja käest või meie kodulehelt https://sunbeam.ee/eesti/info-perele/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.