Info perele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele 

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Tugikodu hubastes ruumides on võimalus lapsehoiuteenust pakkuda 7-10le lapsele. Rühmas on tööl kaks lapsehoidjat. Olenevalt laste arvust ja päeva pikkusest abistab lapsehoidjaid lapsehoidja abi. Lisaks põhipersonalile tegelevad lastega vajadusel nõutud ettevalmistuse läbinud tugiisikud, vabatahtlikud ja praktikandid.

Laste päev on sisustatud vaheldusrikka võimetekohase tegevusega (individuaalne ja grupitöö): arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused.

Koostöös koolidega viime tugikodus läbi ka õppetegevust. Lastega, kellele on määratud koduõpe, on õpetajatel võimalik õppetunde läbi viia tugikodus. (koduõppe individuaalsete kavade järgi).

Igapäevase tegevuse kõrval, on tähtsal kohal ka tähtpäevade tähistamine, tugikodu traditsioonide loomine, väljasõitude korraldamine, kontsertide ja näituste külastamine, vanematega ühisürituste ja laagrite korraldamine.

Teenuse osutamise maht

Lapsehoiuteenust osutatakse tugikodus tööpäevadel ajavahemikul 8:00-17:00
Täpne teenuse maht lepitakse kokku individuaalselt sõltuvalt kliendi vajadustest.

Teenuste eest tasumise erinevad võimalused

1. Riigi poolt rahastatavad sotsiaalteenused: 

Raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal on õigus puude eripärast ja lapse vajadustest lähtuvalt erinevatele riigi poolt rahastavatele sotsiaalteenustele; taotlemine toimub läbi kohalike omavalitsuste.

Täpsem info Sotsiaalministeeriumi kodulehel: https://www.sm.ee/et/puudega-laps-0

2. Tugiteenused: lapsehoiuteenus, tugiisiku teenus ja transporditeenus raske ja sügava puudega lastele
Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.

Projekti sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Transporditeenust osutatakse toetava teenusena, et laps saaks osaleda lapsehoiu või tugiisiku teenusel.

Teenuste mahud:
• teenuste mahuks 2020 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

lapsehoiuteenuse tunnihind on 5,6 eurot, tugiisiku teenuse tunnihind on 7 eurot ning transporditeenuse kilomeetrihind on 0,50 eurot

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita TAOTLUS ja esitada see kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale (MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir Jõhvis) või elukoha järgsele Sotsiaalkindlustusameti piirkonna koordinaatorile.

Ida piirkonna koordinaator: Ursula Randlaine
e-mail: ursula.randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee
Mob: 53 467 887
töökoha aadress: Paldiski mnt 80, Tallinn
tööpiirkonnad: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Taotluse vorm ning täpsem info antud projekti kohta on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

3. Tasudes teenuse eest iseseisvalt, esitatakse avaldus ning vajalikud dokumendid tugikodu juhtkonnale.

Täpsem info:

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir juhataja Sirli Tammiste – Tel. 5347 4238 tammistesirli@gmail.com

MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir juhataja asetäitja Liana Põld – Tel. 5306 0778  liana.pold@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.