Info perele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele 

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Tugikodu hubastes ruumides on võimalus lapsehoiuteenust pakkuda 7-10le lapsele. Rühmas on tööl kaks lapsehoidjat. Olenevalt laste arvust ja päeva pikkusest abistab lapsehoidjaid lapsehoidja abi. Lisaks põhipersonalile tegelevad lastega vajadusel nõutud ettevalmistuse läbinud tugiisikud, vabatahtlikud ja praktikandid.

Laste päev on sisustatud vaheldusrikka võimetekohase tegevusega (individuaalne ja grupitöö): arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused.

Koostöös koolidega viime tugikodus läbi ka õppetegevust. Lastega, kellele on määratud koduõpe, on õpetajatel võimalik õppetunde läbi viia tugikodus. (koduõppe individuaalsete kavade järgi).

Igapäevase tegevuse kõrval, on tähtsal kohal ka tähtpäevade tähistamine, tugikodu traditsioonide loomine, väljasõitude korraldamine, kontsertide ja näituste külastamine, vanematega ühisürituste ja laagrite korraldamine.

Teenuse osutamise maht

Lapsehoiuteenust osutatakse tugikodus tööpäevadel ajavahemikul 8:00-16:00
Täpne teenuse maht lepitakse kokku individuaalselt sõltuvalt kliendi vajadustest.

Teenuste eest tasumine

Raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal on õigus puude eripärast ja lapse vajadustest lähtuvalt erinevatele riigi poolt rahastavatele sotsiaalteenustele; taotlemine toimub läbi kohalike omavalitsuste.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport – suuremas mahus nii, et teenused oleksid kättesaadavad neile, kelle teenusevajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Transporditeenust osutatakse toetava teenusena, et laps saaks osaleda lapsehoiu või tugiisiku teenusel.

Täpsem info antud teenuste kohta on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

Tasudes teenuse eest iseseisvalt, esitatakse avaldus ning vajalikud dokumendid tugikodu juhtkonnale.

Täpsem info: MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir.

E-post: mtupltpaikesekiir@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.