Tag Archives: disabled children

Suurepärased uudised! Good News: Grant Approved

 „Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”

 

Augustis esitasime Eesti Kirikute Nõukogu toel projektitaotluse Raske-  ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“  Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile – Šveitsi Vabaühenduste Fondi Teenuste äriplaani elluviimise projektide toetamise vooru.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 25. oktoobril toimunud koosolekul toetada meie projekti summas 39 976,58 eurot.

Projekt „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“

Lapsehoiuteenuse käivitamisel on Eesti Kirikute Nõukogu tugikodule toetavaks katuseorganisatsiooniks. Projekti juhtimine, ülesanded ja vastutus on jagatud Eesti Kirikute Nõukogu ja tugikodu vahel.

Projekti eesmärk: Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse pakkumise.

Lapsehoiuteenuse sisu koosneb lapse hooldamisest, lapse arendamisest ja tema turvalisuse tagamisest. Lastega tegelevad kaks lapsehoidjat, lapsehoidja abi ning vabatahtlikud. Laste päev on sisustatud vaheldusrikka võimetekohase tegevusega: arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused (individuaalne ja grupitöö). Koostöös koolidega on korraldatud tugikodus õppetegevus (koduõppe individuaalsete kavade järgi).

Meile on oluline perekondade kaasamine tugikodu tegemistesse, erivajadustega lapsi puudutava kirjanduse ja informatsiooni toomine lapsevanemateni. Suhtlemiseks ja info vahetamiseks sisustame vanematele tugikodus infotoa. Suvel 2013 viime läbi vanemate ja laste ühise suvelaagri. Huvitavat infot tugikodu tegevuste ja erivajadustega laste teemadel hakkame kajastama tugikodu kodulehel.                  

Lapsehoiuteenuse käivitamine annab Ida-Virumaa puuetega laste vanematele võimaluse päevaseks puhkuseks, tööturu teenustel osalemiseks, töötamiseks. Puuetega lastele on loodud tingimused teiste lastega suhtlemiseks, sõprade leidmiseks ning mitmekülgseks arenguks. Projektitegevuste tulemusena loodud koostöösuhted partnerorganisatsioonide, ekspertide ja vabatahtlikega tagavad lapsehoiuteenuse jätkusuutlikkuse ka peale projekti lõppemist. 

Projekti ajakava

Projekti tegevused on planeeritud ajavahemikule 01.11.2012 – 30.01.2014. Antud projekti kaudu korraldame; lapsehoiuteenuse pakkumise esimeses (7-10le lapsele sisustatud) rühmaruumis, seminarid ja ümarlauad partnerite, ekspertide ning vanemate osavõtul, suvise laagri lastele ja vanematele.

November 2012

Projekti käivitamine:

 • projektimeeskonna töökoosolek
 • projekti avakoosoleku läbiviimine koostööpartneritega, projekti juhtgrupi valimine partnerite esindajate seast, koosseisu ja töökorra kinnitamine

Lapsehoiuteenuse ettevalmistamine:

 • koostöös omavalitsustega teenuse kirjelduse välja töötamine (teenuse osutamise tingimused, klienditeeninduse ja koostöö korraldamise põhimõtted, tagasiside andmise ja tulemuslikkuse hindamise süsteem)

 Teavitustöö käivitamine, sihtgrupi informeerimine ja kaasamine:

 • partneromavalitsuste sotsiaaltöötajate poolne sihtgrupi informeerimine lapsehoiuteenusest
 • lapsehoiuteenuse kirjelduse ja teenusel osalemise tingimuste kajastamine tugikodu kodulehel
 • lapsehoiuteenuse kohta tutvustavate artiklite kirjutamine valla ja maakonna ajalehtedele (jätkub jooksvalt projekti vältel)
 • personaalsed kohtumised sihtgrupiga tugikodus – projekti täpsem tutvustamine, sihtgrupi vajaduste kaardistamine ja ootuste välja selgitamine, teenusel osalemiseks registreerimisankeetide kogumine
 • teenuse osutamiseks 3-poolsete lepingute vormistamine pere, omavalitsuse ja tugikodu vahel

Lapsehoiuteenus:

Veebruar 2013

 • koostöös vanematega lapsehoiuteenuse päevakava välja töötamine/täiendamine (ümarlaud, kuhu on kaasatud ka eksperdid)

Mai 2013 – august 2013

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 4 tundi päevas

September 2013 – jaanuar 2014

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 9 tundi päevas
 • täiendava personali palkamine

Vanemate nõustamine ja jõustamine:

 • infomaterjalide ettevalmistamine, vajalike raamatute, filmide ja muude näidismaterjalide kogumine vanemate infotoa tarvis (jooksvalt projekti vältel)

Juuli 2013

 • vanemate ja laste ühine suvelaager

September 2013

 • ümarlaud vanematele töötukassa teenustest ja võimalustest

Projektijuhtimine:

 • juhtgrupi koosolekute läbiviimine (3 korda projekti jooksul, viimane neist projekti lõpus – kokkuvõtted, analüüsid), projekti meeskonnakoosolekute läbiviimine kord kuus;

November 2013

 • seminar partnerite esindajate, vanemate ja  ekspertide osavõtul – arutelud ja rühmatööd teenuse analüüsimiseks ja arendamiseks

 

Kaasfinantseerijatena toetavad projekti elluviimist Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus ning Vaivara Vallavalitsus. Partneritena toetavad projektitegevuste elluviimist Ida – Virumaa Puuetega Inimeste Koda, EMK Krsitlik Laager Gideon.

 

Projekti kestvus: 01.11.2012 – 30.01.2014
Projekti eelarve: 45 419,58 eurot

Täpsem info:
Projektijuht: Ursula Randlaine
E-post: ursula@sunbeam.ee
Tel: 5246584

————————————————-

We are VERY happy to announce that Sunbeam has received a grant for €40,000 ($52,000). In addition, donors from American recently gave $12,000 (€9,250) for the completion of renovations on one group room. Based upon these funds, we hope to have children in the program on Dec 1, 2012.

There is still a lot of work to do on the building (2nd group room, offices, kitchen, guest flat, outside, etc), but this will allow us to open the first group room and staff up.

This grant is from the Estonian National Foundation of Civil Society (NFCS). It is for the development and launch of Sunbeam’s program of providing day care service for children with disabilities. Sunbeam applied for the grant in cooperation with the Estonian Council of Churches.

Here is some more information about the grant:

The grant funds are for the implementation of the project, improving the quality of and access to services, and ensuring sustainability of financial support according to the business plan and budget.

The duration of the project is Nov 1, 2012 – Jan 1, 2014. Continue reading Suurepärased uudised! Good News: Grant Approved