Suurepärased uudised! Good News: Grant Approved

 „Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”

 

Augustis esitasime Eesti Kirikute Nõukogu toel projektitaotluse Raske-  ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“  Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile – Šveitsi Vabaühenduste Fondi Teenuste äriplaani elluviimise projektide toetamise vooru.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 25. oktoobril toimunud koosolekul toetada meie projekti summas 39 976,58 eurot.

Projekt „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“

Lapsehoiuteenuse käivitamisel on Eesti Kirikute Nõukogu tugikodule toetavaks katuseorganisatsiooniks. Projekti juhtimine, ülesanded ja vastutus on jagatud Eesti Kirikute Nõukogu ja tugikodu vahel.

Projekti eesmärk: Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse pakkumise.

Lapsehoiuteenuse sisu koosneb lapse hooldamisest, lapse arendamisest ja tema turvalisuse tagamisest. Lastega tegelevad kaks lapsehoidjat, lapsehoidja abi ning vabatahtlikud. Laste päev on sisustatud vaheldusrikka võimetekohase tegevusega: arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused (individuaalne ja grupitöö). Koostöös koolidega on korraldatud tugikodus õppetegevus (koduõppe individuaalsete kavade järgi).

Meile on oluline perekondade kaasamine tugikodu tegemistesse, erivajadustega lapsi puudutava kirjanduse ja informatsiooni toomine lapsevanemateni. Suhtlemiseks ja info vahetamiseks sisustame vanematele tugikodus infotoa. Suvel 2013 viime läbi vanemate ja laste ühise suvelaagri. Huvitavat infot tugikodu tegevuste ja erivajadustega laste teemadel hakkame kajastama tugikodu kodulehel.                  

Lapsehoiuteenuse käivitamine annab Ida-Virumaa puuetega laste vanematele võimaluse päevaseks puhkuseks, tööturu teenustel osalemiseks, töötamiseks. Puuetega lastele on loodud tingimused teiste lastega suhtlemiseks, sõprade leidmiseks ning mitmekülgseks arenguks. Projektitegevuste tulemusena loodud koostöösuhted partnerorganisatsioonide, ekspertide ja vabatahtlikega tagavad lapsehoiuteenuse jätkusuutlikkuse ka peale projekti lõppemist. 

Projekti ajakava

Projekti tegevused on planeeritud ajavahemikule 01.11.2012 – 30.01.2014. Antud projekti kaudu korraldame; lapsehoiuteenuse pakkumise esimeses (7-10le lapsele sisustatud) rühmaruumis, seminarid ja ümarlauad partnerite, ekspertide ning vanemate osavõtul, suvise laagri lastele ja vanematele.

November 2012

Projekti käivitamine:

 • projektimeeskonna töökoosolek
 • projekti avakoosoleku läbiviimine koostööpartneritega, projekti juhtgrupi valimine partnerite esindajate seast, koosseisu ja töökorra kinnitamine

Lapsehoiuteenuse ettevalmistamine:

 • koostöös omavalitsustega teenuse kirjelduse välja töötamine (teenuse osutamise tingimused, klienditeeninduse ja koostöö korraldamise põhimõtted, tagasiside andmise ja tulemuslikkuse hindamise süsteem)

 Teavitustöö käivitamine, sihtgrupi informeerimine ja kaasamine:

 • partneromavalitsuste sotsiaaltöötajate poolne sihtgrupi informeerimine lapsehoiuteenusest
 • lapsehoiuteenuse kirjelduse ja teenusel osalemise tingimuste kajastamine tugikodu kodulehel
 • lapsehoiuteenuse kohta tutvustavate artiklite kirjutamine valla ja maakonna ajalehtedele (jätkub jooksvalt projekti vältel)
 • personaalsed kohtumised sihtgrupiga tugikodus – projekti täpsem tutvustamine, sihtgrupi vajaduste kaardistamine ja ootuste välja selgitamine, teenusel osalemiseks registreerimisankeetide kogumine
 • teenuse osutamiseks 3-poolsete lepingute vormistamine pere, omavalitsuse ja tugikodu vahel

Lapsehoiuteenus:

Veebruar 2013

 • koostöös vanematega lapsehoiuteenuse päevakava välja töötamine/täiendamine (ümarlaud, kuhu on kaasatud ka eksperdid)

Mai 2013 – august 2013

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 4 tundi päevas

September 2013 – jaanuar 2014

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 9 tundi päevas
 • täiendava personali palkamine

Vanemate nõustamine ja jõustamine:

 • infomaterjalide ettevalmistamine, vajalike raamatute, filmide ja muude näidismaterjalide kogumine vanemate infotoa tarvis (jooksvalt projekti vältel)

Juuli 2013

 • vanemate ja laste ühine suvelaager

September 2013

 • ümarlaud vanematele töötukassa teenustest ja võimalustest

Projektijuhtimine:

 • juhtgrupi koosolekute läbiviimine (3 korda projekti jooksul, viimane neist projekti lõpus – kokkuvõtted, analüüsid), projekti meeskonnakoosolekute läbiviimine kord kuus;

November 2013

 • seminar partnerite esindajate, vanemate ja  ekspertide osavõtul – arutelud ja rühmatööd teenuse analüüsimiseks ja arendamiseks

 

Kaasfinantseerijatena toetavad projekti elluviimist Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus ning Vaivara Vallavalitsus. Partneritena toetavad projektitegevuste elluviimist Ida – Virumaa Puuetega Inimeste Koda, EMK Krsitlik Laager Gideon.

 

Projekti kestvus: 01.11.2012 – 30.01.2014
Projekti eelarve: 45 419,58 eurot

Täpsem info:
Projektijuht: Ursula Randlaine
E-post: ursula@sunbeam.ee
Tel: 5246584

————————————————-

We are VERY happy to announce that Sunbeam has received a grant for €40,000 ($52,000). In addition, donors from American recently gave $12,000 (€9,250) for the completion of renovations on one group room. Based upon these funds, we hope to have children in the program on Dec 1, 2012.

There is still a lot of work to do on the building (2nd group room, offices, kitchen, guest flat, outside, etc), but this will allow us to open the first group room and staff up.

This grant is from the Estonian National Foundation of Civil Society (NFCS). It is for the development and launch of Sunbeam’s program of providing day care service for children with disabilities. Sunbeam applied for the grant in cooperation with the Estonian Council of Churches.

Here is some more information about the grant:

The grant funds are for the implementation of the project, improving the quality of and access to services, and ensuring sustainability of financial support according to the business plan and budget.

The duration of the project is Nov 1, 2012 – Jan 1, 2014.

Objectives

 • Provision of day care services for children with severe and profound disabilities in Ida-Viru County [which is the region including Jõhvi, in North-east Estonia]
 • To help provide the opportunity for parents and guardians to work as well as have time to relax, reducing the daily stress of raising children with special needs
 • Organize training programs, to help provide individualized home schooling plans, in conjunction with local schools
 • Support and counseling of parents and caregivers

Activities

 • Organizing child care services in the first group room (7-10 children to begin)
 • Conduct seminars and round-table discussions in cooperation with parents, partners and health care experts
 • Organize summer camp for children and parents in the summer of 2013
 • Establish and maintain cooperative relationships with local governments, schools, rehabilitation centers, as well as with other organizations that serve families (for example, support groups for people with special needs, counseling centers, labor exchange, etc.)
 • Provide necessary literature and information materials for parents; provide necessary information on the Sunbeam website.

The following partners and co-financiers are prepared to support the implementation of the project:

 • Jõhvi Parish
 • Mäetaguse Parish
 • Vaivara Parish
 • Ida-Virumaa Disabled People Union
 • Camp Gideon

The project’s total budget is €45,420, of which €39,977 comes from NFCS and €5,443 from partners (including €1,368 volunteer labor and in-kind donations).

The budget of the grant includes:

 • Childcare facilities
 • Educational materials
 • Craft materials
 • Staff salaries (project manager, two tutors, one assistant, a part-time bookkeeper)
 • Partial utilities
 • Events and seminars
 • Equipment: TV and home cinema center, refrigerator, laptop, small portable stereo, lockable metal cabinet (for documents of children) and an overhead projector.

The project management, roles and responsibilities are divided between Estonian Council of Churches (Sunbeam’s umbrella organization during this project ) and Sunbeam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.