Category Archives: English

all posts in English

Teemapäev “Kuidas toetada puudega lapse vanemat?”/Sunbeam Sponsors A Seminar

MTÜ PLT Päikesekiir aitab kaasa Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni teemapäeva „Kuidas toetada puudega lapse vanemat?“ korraldamisele. Teemapäev toimub tugikodu saalis 07.12.2012. Teemapäeval osalevad sotsiaaltöötajad erinevatest omavalitsustest ja organisatsioonidest üle Eesti. Teemapäeval tutvustame huvilistele ka tugikodu ruume ning jagame infomaterjali projekti „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“ kohta.

ESTA teemapäev

———–

Sunbeam is a sponsor of the Estonian Association of Social Work’s seminar “How to support parents of disabled children.”

This seminar will meet in the Sunbeam main hall on December 7. Participants include representatives from various Estonian government social offices and charitable organizations. The seminar will cover themes of domestic support, share information, discuss facilities for children with severe and profound disabilities, and share Sunbeam’s program of child care services.

Suurepärased uudised! Good News: Grant Approved

 „Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”

 

Augustis esitasime Eesti Kirikute Nõukogu toel projektitaotluse Raske-  ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“  Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile – Šveitsi Vabaühenduste Fondi Teenuste äriplaani elluviimise projektide toetamise vooru.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 25. oktoobril toimunud koosolekul toetada meie projekti summas 39 976,58 eurot.

Projekt „Raske- ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse käivitamine Puuetega Laste Tugikodus Päikesekiir Jõhvis“

Lapsehoiuteenuse käivitamisel on Eesti Kirikute Nõukogu tugikodule toetavaks katuseorganisatsiooniks. Projekti juhtimine, ülesanded ja vastutus on jagatud Eesti Kirikute Nõukogu ja tugikodu vahel.

Projekti eesmärk: Ida-Virumaa puuetega laste ja nende perede toimetuleku toetamine läbi lapsehoiuteenuse pakkumise.

Lapsehoiuteenuse sisu koosneb lapse hooldamisest, lapse arendamisest ja tema turvalisuse tagamisest. Lastega tegelevad kaks lapsehoidjat, lapsehoidja abi ning vabatahtlikud. Laste päev on sisustatud vaheldusrikka võimetekohase tegevusega: arendavad, mängulised ja loomingulised tegevused (individuaalne ja grupitöö). Koostöös koolidega on korraldatud tugikodus õppetegevus (koduõppe individuaalsete kavade järgi).

Meile on oluline perekondade kaasamine tugikodu tegemistesse, erivajadustega lapsi puudutava kirjanduse ja informatsiooni toomine lapsevanemateni. Suhtlemiseks ja info vahetamiseks sisustame vanematele tugikodus infotoa. Suvel 2013 viime läbi vanemate ja laste ühise suvelaagri. Huvitavat infot tugikodu tegevuste ja erivajadustega laste teemadel hakkame kajastama tugikodu kodulehel.                  

Lapsehoiuteenuse käivitamine annab Ida-Virumaa puuetega laste vanematele võimaluse päevaseks puhkuseks, tööturu teenustel osalemiseks, töötamiseks. Puuetega lastele on loodud tingimused teiste lastega suhtlemiseks, sõprade leidmiseks ning mitmekülgseks arenguks. Projektitegevuste tulemusena loodud koostöösuhted partnerorganisatsioonide, ekspertide ja vabatahtlikega tagavad lapsehoiuteenuse jätkusuutlikkuse ka peale projekti lõppemist. 

Projekti ajakava

Projekti tegevused on planeeritud ajavahemikule 01.11.2012 – 30.01.2014. Antud projekti kaudu korraldame; lapsehoiuteenuse pakkumise esimeses (7-10le lapsele sisustatud) rühmaruumis, seminarid ja ümarlauad partnerite, ekspertide ning vanemate osavõtul, suvise laagri lastele ja vanematele.

November 2012

Projekti käivitamine:

 • projektimeeskonna töökoosolek
 • projekti avakoosoleku läbiviimine koostööpartneritega, projekti juhtgrupi valimine partnerite esindajate seast, koosseisu ja töökorra kinnitamine

Lapsehoiuteenuse ettevalmistamine:

 • koostöös omavalitsustega teenuse kirjelduse välja töötamine (teenuse osutamise tingimused, klienditeeninduse ja koostöö korraldamise põhimõtted, tagasiside andmise ja tulemuslikkuse hindamise süsteem)

 Teavitustöö käivitamine, sihtgrupi informeerimine ja kaasamine:

 • partneromavalitsuste sotsiaaltöötajate poolne sihtgrupi informeerimine lapsehoiuteenusest
 • lapsehoiuteenuse kirjelduse ja teenusel osalemise tingimuste kajastamine tugikodu kodulehel
 • lapsehoiuteenuse kohta tutvustavate artiklite kirjutamine valla ja maakonna ajalehtedele (jätkub jooksvalt projekti vältel)
 • personaalsed kohtumised sihtgrupiga tugikodus – projekti täpsem tutvustamine, sihtgrupi vajaduste kaardistamine ja ootuste välja selgitamine, teenusel osalemiseks registreerimisankeetide kogumine
 • teenuse osutamiseks 3-poolsete lepingute vormistamine pere, omavalitsuse ja tugikodu vahel

Lapsehoiuteenus:

Veebruar 2013

 • koostöös vanematega lapsehoiuteenuse päevakava välja töötamine/täiendamine (ümarlaud, kuhu on kaasatud ka eksperdid)

Mai 2013 – august 2013

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 4 tundi päevas

September 2013 – jaanuar 2014

 • lapsehoiuteenuse pakkumine I rühmaruumis 7-10le lapsele 9 tundi päevas
 • täiendava personali palkamine

Vanemate nõustamine ja jõustamine:

 • infomaterjalide ettevalmistamine, vajalike raamatute, filmide ja muude näidismaterjalide kogumine vanemate infotoa tarvis (jooksvalt projekti vältel)

Juuli 2013

 • vanemate ja laste ühine suvelaager

September 2013

 • ümarlaud vanematele töötukassa teenustest ja võimalustest

Projektijuhtimine:

 • juhtgrupi koosolekute läbiviimine (3 korda projekti jooksul, viimane neist projekti lõpus – kokkuvõtted, analüüsid), projekti meeskonnakoosolekute läbiviimine kord kuus;

November 2013

 • seminar partnerite esindajate, vanemate ja  ekspertide osavõtul – arutelud ja rühmatööd teenuse analüüsimiseks ja arendamiseks

 

Kaasfinantseerijatena toetavad projekti elluviimist Jõhvi Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus ning Vaivara Vallavalitsus. Partneritena toetavad projektitegevuste elluviimist Ida – Virumaa Puuetega Inimeste Koda, EMK Krsitlik Laager Gideon.

 

Projekti kestvus: 01.11.2012 – 30.01.2014
Projekti eelarve: 45 419,58 eurot

Täpsem info:
Projektijuht: Ursula Randlaine
E-post: ursula@sunbeam.ee
Tel: 5246584

————————————————-

We are VERY happy to announce that Sunbeam has received a grant for €40,000 ($52,000). In addition, donors from American recently gave $12,000 (€9,250) for the completion of renovations on one group room. Based upon these funds, we hope to have children in the program on Dec 1, 2012.

There is still a lot of work to do on the building (2nd group room, offices, kitchen, guest flat, outside, etc), but this will allow us to open the first group room and staff up.

This grant is from the Estonian National Foundation of Civil Society (NFCS). It is for the development and launch of Sunbeam’s program of providing day care service for children with disabilities. Sunbeam applied for the grant in cooperation with the Estonian Council of Churches.

Here is some more information about the grant:

The grant funds are for the implementation of the project, improving the quality of and access to services, and ensuring sustainability of financial support according to the business plan and budget.

The duration of the project is Nov 1, 2012 – Jan 1, 2014. Continue reading Suurepärased uudised! Good News: Grant Approved

Hoogtööpäev Päikesekiires! Workday at Sunbeam

26. juunil külastas tugikodu kiriku noortegrupp Teen Mania Ameerikast. Noored veetsid töise päeva Päikesekiire territooriumil korrastustöid tehes. Ühtsuses peitub jõud! Suur hulk vajalikke töid sai tehtud lühikese ajaga. Noored eemaldasid õuealalt üleliigsed põõsad, tasandasid sireliheki, puhastasid suured puud vanadest oksadest, pesid aknad ehitustolmust jms. Oli suur rõõm vaadata, kui sõbralikult ja hoogsalt noored koos töötasid.

Hindame väga nende noorte soovi ja valmisolekut, kaasa aidata tugikodu tegemistele. See oli esimene ühine hoogtööpäev vabatahtlikega Päikesekiires. Loodame, et neid tuleb veel ja veel……….

—-

On June 26 an American Christian youth group from Stoneworks International in partnership with Teen Mania had a work day at Sunbeam. They did landscape work and cleaned up some of the construction mess. The land looks much better now, after they trimmed hedges, removed overgrowth and cut up some fallen trees. They are a great group of young people, and we enjoyed working with them and getting to know them.

This was a milestone for us: the first foreign work team to help at Sunbeam. We hope that many more will follow as we serve children and families in our area. Please contact us if you’d like to bring people to help!

 

The Work Goes On!

Here’s a quick update from Executive Director Liana Põld.

The construction work continues at Sunbeam. Here you can see the pictures. Sadly, I think by 1 June we will not be ready to open.

Elena and Ursula work every day in the office; we plan our future work, prepare documents, etc. Ursula is working with Sirli in the city administration. Together with Elena they are writing grant proposals to get operating funds from different sources.

Also, we are organizing an Open House on 1 June. We are inviting people, making a little program, will have a concert, and if some children come we are ready to do activities with them, crafts, games…

Sunbeam is entering the final part of the first phase of renovation, preparing to open the doors. Hopefully we’ll be up and running in June or early July. We are in need of financial support for operating expenses. If you’d like to support this project (or any other Stoneworks program) please visit our Support page.

P1010184 Progress at Sunbeam
Ursula and Jelena at work in the office
P1010155 Progress at Sunbeam
the walls are being prepped for painting
Continue reading The Work Goes On!